Vattenfall A/S, Fynsværket: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

26-05-2010

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Vattenfall A/S, Fynsværket kan foretage afbrænding af gas fra tidligere affaldsdepot på Stige Ø, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 23. juni 2010.

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Vattenfall A/S, Fynsværket, Havnegade 120, 5000 Odense C kan foretage afbrænding af gas fra tidligere affaldsdepot på Stige Ø, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 23. juni 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøcenter Odense har samtidigt afgjort at afbrænding af lossepladsgas ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet (bekendtgørelse nr. 1335 af 06.12.06, § 3, stk.2).

Se Miljøcenter Odenses afgørelse herunder eller få den ved henvendelse til Miljøcenter Odense, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen udløber den 23. juni 2010. Klage skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Begge afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra i dag.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Afgørelse om ikke VVM-pligt
VVM-screeningsnotat