Skodsbøl Deponi: Afgørelse om ændring af moniteringsvilkår

31-05-2010

Miljøcenter Odense har meddelt Alssund Affald I/S påbud om ændret monitering af perkolat, grundvand og overfladevand på Skodsbøl Deponi. Klagefrist: 24. marts 2010.

Miljøcenter Odense har meddelt Alssund Affald I/S påbud om ændret monitering af perkolat, grundvand og overfladevand på Skodsbøl Deponi.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen
Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og skal være modtaget af hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller senest den 24. marts 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. 7254 8474.

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse