Naturgenopretning af Tissing Vig er ikke VVM-pligtig

18-05-2010

Skov- og Naturstyrelsen, Thy har den 11. februar 2010 til Miljøcenter Århus anmeldt naturgenopretningen af Tissing Vig beliggende i det sydlige Mors. Klagefristen løber til den torsdag den 2. juni 2010.

Skov- og Naturstyrelsen, Thy har den 11. februar 2010 til Miljøcenter Århus anmeldt naturgenopretningen af Tissing Vig beliggende i det sydlige Mors.

Miljøcenter Århus har afgjort at Naturgenopretningen af Tissing Vig ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet (bekendtgørelse nr. 1335 af 06.12.06, § 3, stk.2).

Se anmeldelsen og Miljøcenter Århus’ afgørelse her eller få dem ved henvendelse til Miljøcenter Århus, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Afgørelse

Anmeldelse-DEL-1

Anmeldelse - Del 2

Screeningsnotat

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af lands-dækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen løber til den 2. juni 2010. Klage skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra i dag.

Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 7254 0500
e-post: