Miljøgodkendelse: Danish Meat Company 2010 A/S

18-05-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet Danish Meat Company 2010 A/S miljøgod-kendelse til at ændre på virksomhedens drift. Klagefristen løber til 26. maj 2010.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet Danish Meat Company 2010 A/S miljøgodkendelse til at ændre på virksomhedens drift.

Miljøgodkendelse

Den godkendte driftsændring omfatter tilladelse til at slagte og opskære en ekstra dag om ugen, således at der slagtes og opskæres på alle ugens hverdage. Slagteriet får endvidere tilladelse til at slagte og opskære 2 ekstra lørdage om året i forbindelse med skæve helligdage, tilladelse til at gøre rent hele døgnet og tilladelse til at aflæsning af svin samt afhentning af færdigvarer og affald kan ske fra kl. 6.00 på slagte- og opskæringsdage. Der ændres ikke på antallet af svin, der må slagtes på slagteriet.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller . Klagen skal være modtaget senest den 26. maj 2010 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 8308 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.