Kyndbyværket. Miljøgodkendelse til overjordisk dieseltank

11-05-2010

Miljøcenter Roskilde har givet Kyndbyværket, Kyndbyvej 90 miljøgodken-delse til etablering af udendørs overjordisk dieseltank på 2.000 liter.
Klagefrist: 8. juni 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet Kyndbyværket, Kyndbyvej 90 miljøgodkendelse til etablering af udendørs overjordisk dieseltank på 2.000 liter.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 72 54 81 23 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 8. juni 2010 inden kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.