Dong Energy Power A/S, Herningværket: Miljøgodkendelse

12-05-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet Herningværket, Miljøvej 6, 7400 Herning miljøgodkendelse til anvendelse af biodiesel som erstatning for fuelolie på værkets hjælpekedel.
Klagefristen udløber: 9. juni 2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet Herningværket, Miljøvej 6, 7400 Herning miljøgodkendelse til anvendelse af biodiesel som erstatning for fuelolie på værkets hjælpekedel.

- miljøgodkendelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 9. juni 2010 inden kl. 16.00

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 82 61
eller e-mail:

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.