Asnæsværker. Miljøgodkendelse vedr. 6 MW forgasningsanlæg

11-05-2010

Miljøcenter Roskilde har meddelt DONG Energy miljøgodkendelse til at etablere og drive et mindre forgasningsanlæg på Asnæsværket med tørret biomasse og husdyrgødning som brændsel.
Klagefrist: 8. juni 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt DONG Energy miljøgodkendelse til at etablere og drive et mindre forgasningsanlæg på Asnæsværket, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg med tørret biomasse og husdyrgødning som brændsel. Den herved producerede gas vil efter en forsøgsperiode, hvor gassen vil blive afbrændt direkte til atmosfæren via et 30 m højt afkast, blive tilført kedlen på blok 2 og her afbrændt som erstatning for en tilsvarende mængde kul.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt kan rettes til Jørn L. Hansen på tlf. 72 54 80 99 eller e-mail

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være modtaget af Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller på mail: senest tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er annonceret.