Strandmøllen A/S: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

30-06-2010

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Strandmøllen A/S kan foretage gravimetrisk fyldning af specialgasser, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 28. juli 2010.

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Strandmøllen A/S, Industribuen 32, 5592 Ejby kan foretage gravimetrisk fyldning af specialgasser, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Gravimetrisk fyldning er en meget præcis blanding af gasser ved afvejning.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 28. juli 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøcenter Odense har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for gravimetrisk fyldning på Strandmøllen A/S, Ejby.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 28. juli 2010.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder:
Afgørelserne kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 45 00 eller .

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke VVM-pligt