LEO Pharma: Ikke VVM-pligt

02-06-2010

LEO Pharma har den 5. maj 2010 til Miljøcenter Odense anmeldt udvidelse og ændring af fabrik til fremstilling af rå-heparin. Miljøcenter Odense har afgjort at det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse). Klagefrist: 30. juni 2010

LEO Pharma har den 5. maj 2010 til Miljøcenter Odense anmeldt udvidelse og ændring af fabrik til fremstilling af råheparin.

Miljøcenter Odense har afgjort at det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet (bekendtgørelse nr. 1335 af 06.12.06, § 3, stk.2).

Se Miljøcenter Odenses afgørelse herunder eller få den ved henvendelse til Miljøcenter Odense, pr. mail til eller tlf. 72 54 45 00, som også kan give yderligere oplysninger om projektet, herunder anmeldelsen.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klage skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra i dag.

Afgørelse