LEO Pharma A/S: Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

09-06-2010

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at LEO Pharma kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med ændring af fabrikken og udvidelse af produktionen, før der er givet en miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 7. juli 2010.

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at LEO Pharma, Mådevej 76, 6705 Esbjerg Ø kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med ændring af fabrikken og udvidelse af produktionen, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 7. juli 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse