DLG Planteværnslager: Afgørelse om revurdering

09-06-2010

Miljøcenter Odense har revurderet vilkår for risiko for DLG Planteværnslager. Ved revurderingen har DLG indsendt en opdateret sikkerhedsrapport. Klagefrist: 7. juli 2010.

Miljøcenter Odense, har revurderet vilkår for risiko for DLG Planteværnslager, Mådevej 80, 6705 Esbjerg Ø.

Ved revurderingen har DLG indsendt en opdateret sikkerhedsrapport. Sikkerhedsrapporten, samt sagen i øvrigt, er tilgængelig for offentligheden, herunder den indeholdte fortegnelse over farlige stoffer, som findes på virksomheden. Retten til aktindsigt i sikkerhedsrapporten finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

På baggrund af sikkerhedsrapporten har Miljøcenter Odense revideret vilkår vedrørende sikkerheden på virksomheden. Vilkårene gives som tillæg til miljøgodkendelsen.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 45 00 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 7. juli 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse