Danisco Grindsted: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

16-06-2010

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Danisco Grindsted kan etablere midlertidige kølere i forbindelse med midlertidig produktion i biofabrikken, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 14. juli 2010.


Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Danisco Grindsted, Tårnvej 25, 7200 Grindsted kan etablere midlertidige kølere i forbindelse med midlertidig produktion i biofabrikken, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til telefon 72 54 45 00 eller mail .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 13. juli 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse