Skjern Papirfabrik A/S: Tilladelse

08-06-2010

Skjern Papirfabrik A/S, Birkvej 14, 6900 Skjern er meddelt tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsabrejder ifm. udskiftning naturgaskedel, før der er givet miljøgodkendelse hertil.
Klagefristen udløber: 6. juli 2010

Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Skjern Papirfabrik A/S, Birkvej 14, 6900 Skjern kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udskiftning af eksisterende naturgaskedel med en ny naturgasfyret kedel, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

- afgørelse

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 6. juli 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.