Dong Energy Power A/S Måbjergværket: Afgørelse

30-06-2010

Dong Energy Power A/S Måbjergværket, Energivej 2, 7500 Holstebro er meddelt afgørelse om, at anvendelse af biogas og gyllefibre ikke er VVM-pligtigt.
Klagefristen udløber: 28. juli 2010 kl. 16.00

Miljøcenter Århus har den 16. juni 2009 modtaget en anmeldelse fra Dong Energy Power A/S om anvendelse af biogas og gyllefibre på Måbjergværket, Energivej 2, 7500 Holstebro. Biogas og gyllefibre vil fortrinsvist komme fra Maabjerg Bioenergy.

Miljøcenter Århus har afgjort, at det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet (bekendtgørelse nr. 1335 af 06.12.06, § 3, stk.2).

- Afgørelse
- Screeningsnotat
- Anmeldelse

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 28. juli 2010 kl. 16.00

Klage skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-post til .

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 30. december 2010.

Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 72 54 05 00
E-mail: .dk