Statoil A/S, Kalundborg. Afgørelse om ikke godkendelsespligt

01-07-2010

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Statoil A/S raffinaderiet, Kalundborg kan behandle kølevand fra Kalundborg Fjord med biocid, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagerfrist 29. juli 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Statoil A/S raffinaderiet, Kalundborg kan behandle kølevand fra Kalundborg Fjord med biocid, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Afgørelsen er tidsbegrænset og er gældende til 31. december 2011.

Afgørelsen

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Spørgsmål om afgørelsen kan rettes til tlf. 7254 8118 eller

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11 eller . Klagen skal være modtaget senest den
29. juli 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.