Kollund Deponi: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

07-07-2010

Miljøcenter Odense har revurderet miljøgodkendelserne for DONG Energy, deponeringsanlæg ved Kollund. Klagefrist: 4. august 2010 kl. 16.00.

Miljøcenter Odense har revurderet miljøgodkendelserne for DONG Energy, deponeringsanlæg ved Kollund, Nørrevej, 6340 Kollund.
Ved revurderingen er der sat vilkår for nedlukning og efterbehandling af de eksisterende etaper. Der er opstillet et revideret kontrolprogram for grundvand og overfladevand. Det er muligt indenfor en periode på 3 år at etablere nye etaper.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72544500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F.Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 4. august 2010, kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse
Bilag 1