Danisco Grindsted: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

28-07-2010

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Danisco Grindsted, Tårnvej 25, 7200 Grindsted kan foretage 3 dages forsøg med at udskifte kul med træpiller i fyringsanlæg, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Danisco Grindsted, Tårnvej 25, 7200 Grindsted kan foretage 3 dages forsøg med at udskifte kul med træpiller i fyringsanlæg, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 30, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 25. august 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse