Fredericia Kommunes Deponi: Påbud om vilkårsændringer samt ophør af ikke relevante vilkår

14-07-2010

Miljøcenter Odense har meddelt Fredericia Kommunes Deponi påbud om vilkårsændringer vedrørende sikkerhedsstillelse samt tidsfristforlængelse til gennemførelse af grundvandsundersøgelser mv. Klagefrist: 11. august 2010 kl. 16.00.

Miljøcenter Odense har meddelt Fredericia Kommunes Deponi påbud om vilkårsændringer vedrørende sikkerhedsstillelse samt tidsfristforlængelse til gennemførelse af grundvandsundersøgelser mv. Endvidere er meddelt påbud om ophør af vilkår vedrørende midlertidigt oplag af forbrændingsegnet affald.
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen
Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og skal være modtaget hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller senest den 11. august 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.
Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. 7254 4500.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse