Dalum Papir A/S: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

07-07-2010

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Dalum Papir A/S kan etablere et varmegenvindingsanlæg på en af virksomhedens papirmaskiner. Klagefrist: 4. august 2010.

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Dalum Papir A/S, Dalumvej 116, Odense kan etablere et varmegenvindingsanlæg på en af virksomhedens papirmaskiner.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til Tlf. 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller senest den 4. august 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse