Ferrofoss Aps, Borup. Miljøgodkendelse

26-07-2010

Miljøcenter Roskilde har givet Ferrofoss ApS, Bækgårdsvej 64, 4140 Borup, miljøgodkendelse til etablering af et jernstøberi i eksisterende bygninger på adressen Bækgårdsvej 58, 4140 Borup. Klagefrist: 21. august 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet Ferrofoss ApS, Bækgårdsvej 64, 4140 Borup, miljøgodkendelse til etablering af et jernstøberi i eksisterende bygninger på adressen Bækgårdsvej 58, 4140 Borup.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 7254 8011 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Ropskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 21. august 2010 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.