Fef Chemicals A/S, Køge. Miljøgodkendelse af lagerbygninger

28-07-2010

Miljøcenter Roskilde, har godkendt nye lagerbygninger hos FeF Chemicals A/S, Københavnsvej 216, 4600 Køge efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Klagefrist: 25. august 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har godkendt nye lagerbygninger hos FeF Chemicals A/S, Københavnsvej 216, 4600 Køge efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

De nye lagerbygninger sikrer en mere sikker opbevaring af virksomhedens farlige kemikalier, og der sikres opbevaringskapacitet for evt. brandslukningsvand.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 72 54 80 84 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 25. august 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.