Dalum Papir A/S. Tidsbegrænset tillæg til miljøgodkendelse

06-07-2010

Miljøcenter Roskilde har givet Dalum Papir A/S, Maglemølle 60 i Næstved tidsbegrænset miljøgodkendelse til at anvende et restprodukt fra produktion af katalysatorer som hjælpestof i virksomhedens biologiske renseanlæg.
Klagefrist 3. august 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet Dalum Papir A/S, Maglemølle 60 i Næstved tidsbegrænset miljøgodkendelse til at anvende et restprodukt fra produktion af katalysatorer som hjælpestof i virksomhedens biologiske renseanlæg. I godkendelsens gyldighedsperiode skal Dalum Papir A/S undersøge om anvendelsen af hjælpestoffet vil ændre virksomhedens udledning til Næstved Kanal.

Afgørelsen
( OBS ! grundet ændret annonceringsdato er klagefristen ikke 27.juli, som der står i afgørelsen, men 3. august )

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 72 54 80 86 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11 eller . Klagen skal være modtaget senest den 3. august 2010 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.