IS Amagerforbrænding - Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder

15-07-2010

Amagerforbrænding har den 11. marts søgt om miljøgodkendelse af etablering af dampledning med sikkerhedsventil. Virksomheden har samtidig søgt om tilladelse til at igangsætte bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger miljøgodkendelse.

IS Amagerforbrænding har den 11. marts søgt om miljøgodkendelse af etablering af dampledning med sikkerhedsventil. Virksomheden har samtidig søgt om tilladelse til at igangsætte bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger miljøgodkendelse.

Læs hele tilladelsen:
Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder

Afgørelse
Miljøcenter Roskilde tillader hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens [1] § 33 stk. 2, at virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger miljøgodkendelse.

Byggeriet sker på virksomhedens ansvar. Tilladelsen begrænser ikke de vilkår, Miljøcenteret efterfølgende kan fastsætte i miljøgodkendelsen. Vær opmærksom på at virksomheden ikke må påbegynde driften før Miljøcenter Roskilde har meddelt miljøgodkendelse.

Vær også opmærksom på at kommunen skal give byggetilladelse før virksomheden kan påbegynde bygge- og anlægsarbejderne.

Baggrund for afgørelsen
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, kan der meddeles tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er givet miljøgodkendelse, hvis arbejdet sker i overensstemmelse med en lokalplan eller byplanvedtægt. Det er en forudsætning, at den godkendende myndighed vurderer, at virksomheden kan opnå en miljøgodkendelse, dvs. at virksomheden vil kunne drives på stedet uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

Klagevejledning og offentliggørelse
Denne tilladelse vil blive annonceret i Amagerbladet den 20. juli 2010
Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af

  • ansøgeren
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen
  • embedslægeinstitutionen
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt amtsrådet, at de ønsker underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde eller
Klagen skal senest være modtaget den 17. august kl.16.00.

Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte tilladelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i tilladelsen. Udnyttes tilladelsen indebærer dette dog ingen begrænsningi Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål
Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.


[1] Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse