Skjern Papirfabrik A/S: Miljøgodkendelse

20-07-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet Skjern Papirfabrik A/S, Birkvej 14, 6900 Skjern, miljøgodkendelse til udskiftning af eksisterende kedelanlæg med et nyt naturgasfyret kedelanlæg med en indfyret effekt på 12,9 MW.
Klagefristen udløber: 17. august 2010 kl. 16.00

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet Skjern Papirfabrik, Birkvej 14, 6900 Skjern, miljøgodkendelse til udskiftning af eksisterende kedelanlæg med et nyt naturgasfyret kedelanlæg med en indfyret effekt på 12,9 MW.

- Miljøgodkendelse
- Bilag A til miljøgodkendelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 17. august 2010 inden kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.