Slagtergården I St. Lihme: Miljøgodkendelse

13-01-2010

Miljøcenter Odense har givet Slagtergården i St. Lihme, St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen til 90 tons slagtekroppe pr. døgn. Klagefrist: 10. februar 2010.

Miljøcenter Odense har givet Slagtergården i St. Lihme, St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen til 90 tons slagtekroppe pr. døgn.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 10. februar 2010 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses herunder eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 84 07 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse + bilag A