Kommunekemi a/s: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

19-01-2010

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Kommunekemi a/s, Nyborg kan etablere pumpeomrøring på tanke, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 16. februar 2010.

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg kan etablere pum-peomrøring på tankene 128 og 130 i tankgård II, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 16. februar 2010 kl. 16.00.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse