Hammel Fjernvarme A..m.b.a. - Afgørelse om ikke godkendelsespligt

06-01-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Hammel Fjernvarme A.m.b.a. kan brænde biobrændsel sammen med affald i vinterhalvåret, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefristen udløber: 3. februar 2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Hammel Fjernvarme A.m.b.a., Irlandsvej 6, 8450 Hammel kan brænde biobrændsel som fx flis og trærødder sammen med affald i vinterhalvåret, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Der vil blive forbrændt mellem 0% og 20% biobrændsel alt efter behov i tilfælde af mangel på affald. Der er endvidere truffet afgørelse om at anlæggets ovn 2 kan startes og stoppes på biobrændsel i stedet for olie.

- Afgørelse
- Bilag

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Tlf. 72 54 82 48
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 3. februar 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.