Energinet.dk, Naturgaslager L. Torup - Afgørelse om testkørsel af pumper

06-01-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har meddelt afgørelse om testkørsel af pumper til Energinet.dk, Naturgaslager Ll. Torup, Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup.
Klagefristen udløber: 3. februar 2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har meddelt afgørelse om testkørsel af pumper til Energinet.dk, Naturgaslager Ll. Torup, Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup.

Afgørelsen giver lov til tidsbegrænset testkørsel af pumper med indtag af vand fra Hjarbæk Fjord og udledning til Lovns Bredning.

- Afgørelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 3. februar 2010 inden kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6. juli 2010.