BHJ A/S Protein Foods - Tillæg til miljøgodkendelse

26-01-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet BHJ A/S, Kornvej 1, 9500 Hobro miljøgodkendelse til etablering af et naturgasfyret kedelanlæg.
Klagefristen udløber: 23. februar 2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet BHJ A/S, Kornvej 1, 9500 Hobro miljøgodkendelse til etablering af et naturgasfyret kedelanlæg.

- miljøgodkendelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 23. februar 2010 inden kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 82 49
eller e-mail:

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.