Strandmøllen A/S, Ejby: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

10-02-2010

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Strandmøllen A/S, Industribuen 32, Ejby kan etablere en 300 m2 tilbygning til den eksisterende specialgasfyldehal, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 3. marts 2010.

Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Strandmøllen A/S, Industribuen 32, Ejby kan etablere en 300 m 2 tilbygning til den eksisterende specialgasfyldehal, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense eller . Klagen skal være modtaget senest den 10. marts 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse