Danish Crown Blans, Sønderborg:Afgørelse om, at virksomheden ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen

24-02-2010

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Danish Crown Blans, Langbro 7, Blans, 6400 Sønderborg ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Klagefrist: 24. marts 2010.

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Danish Crown Blans, Langbro 7, Blans, 6400 Sønderborg ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Afgørelsen vil blive annonceret i Sønderborg Ugeavis den 23. februar 2010.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98-100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller senest den 24. marts kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse