Rønland/Cheminova A/S - To nye produktioner og mulighed for fortsat udvikling - Kommuneplantillæg med VVM og miljøgodkendelse

09-02-2010

Miljøcenter Århus har udstedt tillæg til Lemvig Kommunes kommuneplan 2009-21 for Rønland/Cheminova A/S. Samtidig er meddelt miljøgodkendelse til produktion af Clodinafop og Abamectin.
Klagefristen udløber 9. marts 2010

Miljøcenter Århus har udstedt tillæg til Lemvig Kommunes kommuneplan 2009-21 for Rønland / Cheminova A/S.

Samtidig er meddelt miljøgodkendelse til produktion af Clodinafop og Abamectin.

Kommuneplantillægget betyder, at Cheminova A/S får mulighed for en fortsat udvikling af produktionen på Rønland, herunder produkterne Clodinafop og Abamectin.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøcenter Århus, der står for planlægningen.

Miljøcentret har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at det ansøgte vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af vilkårene i miljøgodkendelserne overholdes.

Der udlægges en miljø- og sikkerhedszone omkring virksomheden. Zonen og anvendelsesbestemmelserne er identisk med den hidtidige miljøkonsekvenszone.

Spørgsmål om afgørelserne eller henvendelse om at få tilsendt afgørelserne besvares på:
Tlf. 72 54 82 35
eller e-post:

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning:
Kommuneplantillæggetkan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59. Kommuneplantillægget kan kun påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra i dag.

Klager skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV.
eller som e-post til

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Miljøgodkendelsenkan påklages til Miljøklagenævnet. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-post: senest den 9. marts 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Søgsmål
Miljøcentrets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.