Xellia Pharm. Udvidelse af Vancomycinproduktionen Miljøgodkendelse samt kommuneplantillæg med tilhørende VVM

07-12-2010

Miljøcenter Roskilde har givet Xellia Pharmaceuticals ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København. S, miljøgodkendelse til udvidelse af eksisterende produktion af Vancomycin.
Klagefrist 4. januar 2011, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet Xellia Pharmaceuticals ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København. S, miljøgodkendelse til udvidelse af eksisterende produktion af Vancomycin (Antibiotika), fra nuværende 30 ton aktivt stof om året til 45 ton aktivt stof om året. Udvidelsen kræver ikke væsentlige anlægsmæssige ændringer.

Miljøgodkendelsen

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning til og med 31. december 2010.
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet frem til den 31. december 2010. Fremsendes indsigelse fra den 1. januar 2011 og frem til den 4. januar 2011 skal den stiles til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98-100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Plan- og Virksomhedsafdelingen, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller sendes til , att. Tine Karup Sørensen. Klagen skal være modtaget senest tirsdag den 4. januar 2011 inden kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet (Natur- og Miljøklagenævnet).

Kommuneplantillæg med tilhørende VVM
Miljøcenter Roskilde har parallelt udarbejdet et Kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for udvidelsen af Vancomycinproduktionen på virksomheden. Kommuneplantillægget er ledsaget af en miljøvurdering efter miljøvurderingslovens regler.
Miljøcentret har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at produktionsudvidelsen vil kunne gennemføres på en miljømæssig acceptabel måde.

Kommuneplantillæg inkl. ikke-teknisk resumé
VVM-redegørelse
Sammenfattende redegørelse

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet frem til den 31. december 2010. Fremsendes indsigelse fra den 1. januar 2011 og frem til den 4. januar 2011 skal den sendes til Natur- og Miljøklagenævnet. Sagen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet (Natur og Miljøklagenævnet) senest den 4. januar 2011.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet (Natur- og Miljøklagenævnet), Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder:
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøcentret/MST Roskilde. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt kan ske på tlf. 7254 8087 eller mail: .

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.