Toelt Losseplads, Skibstrup. Afgørelse om klassificering

20-12-2010

Miljøcenter Roskilde har klassificeret Toelt Losseplads, Skibstrup Affaldscenter, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde, i anlægsklasser.
Klagefrist: 12. januar 2011, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har klassificeret Toelt Losseplads, Skibstrup Affaldscenter, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde, i anlægsklasser i henhold til § 4 og § 6 i deponeringsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009.
Klassificeringen har betydning for, hvilke affaldstyper der fremover kan modtages til deponering på affaldscenteret.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 7254 8035 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcentret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 12. januar 2011 kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.