Strandmøllen A/S: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

08-12-2010

Miljøcenter Odense har revurderet miljøgodkendelserne for Strandmøllen A/S. Miljøcenter Odense har i den forbindelse også givet Strandmøllen A/S miljøgodkendelse af nye støjvilkår i dagtimerne, således at de nu svarer til vejledende støjkrav. Klagefrist: 5. januar 2011 inden kl. 16.00.

Miljøcenter Odense har revurderet miljøgodkendelserne for Strandmøllen A/S, Industribuen 32, 5592 Ejby.

Miljøcenter Odense har i den forbindelse også givet Strandmøllen A/S miljøgodkendelse af nye støjvilkår i dagtimerne, således at de nu svarer til vejledende støjkrav.

Ved revurderingen er vilkårene for gældende miljøgodkendelser revideret, så de er tidssvarende.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning til og med 31. december 2010
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 5. januar 2011 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Klagevejledning efter 1. januar 2011
Miljøklagenævnet fusionerer pr. 1. januar 2011 med Naturklagenævnet og bliver til Natur- og Miljøklagenævnet.

Miljøcenter Odense skifter navn til Miljøstyrelsen Odense. Klager, som indgives efter 1. januar 2011 sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det forventes at være en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3000 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold.

Afgørelsen kan indtil 31. december 2010 ses herunder eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenter Odense. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 45 00 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse