Prøvestensdepotet, Kbhvn S. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

14-12-2010

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelserne for Prøvestensdepotet, B-Vej 6, 2300 København S.
Ved revurderingen er der fastsat vilkår for nedlukningen af depotet og for kontrol med depotets påvirkning af omgivelserne efter nedlukningen. Klæagefrist: 11. januar 2011, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde, har revurderet miljøgodkendelserne for Prøvestensdepotet, B-Vej 6, 2300 København S.

Ved revurderingen er der fastsat vilkår for nedlukningen af depotet og for kontrol med depotets påvirkning af omgivelserne efter nedlukningen.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 7254 8035 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcentret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 11. januar 2011 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.