PK Chemicals, Hårlev. Afgørelse om ikke-VVM pligt ved polymerproduktion

18-12-2010

Miljøcenter Roskilde har afgjort at etablering af polymerproduktionen ikke kræver udarbejdelse af en
særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) da det ikke vil få væsentlig
indvirkning på miljøet
Klagefrist: 15. januar 2011, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har den 9. juli 2010 modtaget en anmeldelse fra PK Chemicals via Stevns Kommune om indretning af fermenteringsfabrik til produktion af polymer i eksisterende bygninger på adressen Hårlev Mark 2, 4652 Hårlev.

VVM anmeldelsen

Miljøcenter Roskilde har afgjort at etablering af polymerproduktionen ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet (bekendtgørelse nr. 1335 af 06.12.06, § 3, stk.2).

For yderligere oplysninger om projektet kontakt:
Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11
Tlf.: 7254 4000 - e-post:
Sagsnummer: Ros-200-00200

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klage skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk . Naturklagenævnet skifter navn til Natur- og Miljøklagenævnet efter den 1. januar 2011, men adressen er den samme.

Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 18. december 2010.