Kommunekemi a/s: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

28-12-2010

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Kommunekemi kan placere én tankcontainer med CFC-gasser ved Giftdoseringsanlægget, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 25. januar 2011.

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Kommunekemi, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg kan placere én tankcontainer med CFC-gasser ved Giftdoseringsanlægget, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning til og med 31. december 2010
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 25. januar 2011 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Klagevejledning efter 1. januar 2011
Miljøklagenævnet fusionerer pr. 1. januar 2011 med Naturklagenævnet og bliver til Natur- og Miljøklagenævnet. Miljøministeriet, Miljøcenter Odense skifter navn til Miljøstyrelsen Odense. Klager, som indgives efter 1. januar 2011 sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses herunder eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret/Miljøstyrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse