Danisco Grindsted: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

01-12-2010

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Danisco Grindsted kan foretage et forsøg med 4 gange tre enzymfermenteringer i biofabrikken, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 29. december 2010 kl. 16.00.

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Danisco Grindsted, Tårnvej 25, Grindsted kan foretage et forsøg med 4 gange tre enzymfermenteringer i biofabrikken, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 29. december 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse