Arla Foods amba, Christiansfeld Mejericenter: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

28-12-2010

Miljøcenter Odense har revurderet miljøgodkendelserne for Arla Foods amba, Christiansfeld Mejericenter.
Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøcentret har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende. Klagefrist: 25. januar 2011.

Miljøcenter Odense har revurderet miljøgodkendelserne for Arla Foods amba, Christiansfeld Mejericenter, Arlavej 2, 6070 Christiansfeld.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøcenteret har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 45 00 eller .

Klagevejledning til og med 31. december 2010
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 25. januar 2011 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Klagevejledning efter 1. januar 2011
Miljøklagenævnet fusionerer pr. 1. januar 2011 med Naturklagenævnet og bliver til Natur- og Miljøklagenævnet. Miljøministeriet, Miljøcenter Odense skifter navn til Miljøstyrelsen Odense. Klager, som indgives efter 1. januar 2011 sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse