Nysted Havn, slamdepot. Revurdering af miljøgodkendelse

07-12-2010

Havneslamsdepotet er nedlukket og Miljøcentret har revideret vilkårene for overvågning og kontrol af depotets indretning og havneslammets udvaskningsforløb.

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelserne for Nysted Havn, Strandvejen 18, 4880 Nysted.

Havneslamsdepotet er nedlukket og Miljøcenteret har revideret vilkårene for overvågning og kontrol af depotets indretning og havneslammets udvaskningsforløb.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen besvares på tlf. nr. 72 54 80 83 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcentret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11 eller . Klagen skal være modtaget senest den 4. januar 2011 kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.