Nordisk Aluminat A/S. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

28-12-2010

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelserne for Nordisk Aluminat A/S. Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøcenteret har revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.
Klagefrist: 25. januar 2011, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelserne for Nordisk Aluminat A/S, Stejlhøj 16, 4400 Kalundborg.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøcenteret har revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 72 54 65 00 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcentret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning til og med 31. december 2010
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 25. januar 2011 inden kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Klagevejledning efter 1. januar 2011
Miljøklagenævnet fusionerer pr. 1. januar 2011 med Naturklagenævnet og bliver til Natur- og Miljøklagenævnet. Miljøcenter Roskilde skifter navn til MST Roskilde. Klager, som indgives efter 1. januar 2011 sendes til MST Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 eller . MST Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.