AV Miljø, Hvidovre. Afgørelse om klassificering af anlæg

20-12-2010

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at AV Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre, klassificeres.
Klagefrist: 17. januar 2011, kl. 16

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at AV Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre, klassificeres som følgende:

  • Deponeringsanlæggets deponeringsenheder til blandet affald anlægsklassificeres som kystnære deponeringsenheder til blandet affald.
  • Deponeringsanlægges enheder til deponering af farligt affald, klassificeres som anlægsklasse FA1.
  • Deponeringsanlæggets enheder til deponering af mineralsk affald, klassificeres som anlægsklasse MA1.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt rettes til 7254 8133 eller

Miljøcenter Roskilde meddeler samtidig afgørelse om, at der skal foretages en grundlæggende karakterisering af affaldet. For farligt affald og mineralsk affald skal der, udover den grundlæggende karakterisering, også foreligge en beskrivelse af affaldets sammensætning og udvaskningsegenskaber, som skal dokumenteres ved testning af affaldet.

Testningen bruges til at sikre, at indhold og udvaskningen af forurenende stoffer fra affaldet kan overholde de fastsatte grænseværdier for den klassificerede deponeringsenhed, som affaldet anvises til. Resultatet af testningen af affaldet vil hermed også være afgørende for, hvilke deponeringsanlæg, affaldet kan anvises til.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7 – 11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 17. januar 2011, kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.