AffaldPlus, Faxe Losseplads. Afgørelse om anlægsklassificering

14-12-2010

Miljøcenter Roskilde har klassificeret Fakse Losseplads. Klassificeringen har betydning for, hvilke affaldstyper der må modtages. Klagefrist: 11. januar 2011, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har klassificeret Fakse Losseplads i henhold til Bekendtgørelse om deponeringsanlæg nr. 252 af 31. marts 2009 §4 og §6. Klassificeringen har betydning for, hvilke affaldstyper der må modtages.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 7254 8130 eller

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcentret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11 eller . Klagen skal være modtaget senest den 11. januar 2010 kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt in-den 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annoncer-ingsdatoen.