TripleNine Fish Protein A.m.b.a.: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

28-12-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at TripleNine Fish Protein a.m.b.a., Sydhalevej 14, 7680 Thyborøn, kan foretage udskiftning af råvaresiloer uden, at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefristen udløber: 25. januar 2011 kl. 16.00

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at TripleNine Fish Protein a.m.b.a., Sydhalevej 14, 7680 Thyborøn, kan foretage udskiftning af råvaresiloer uden, at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- afgørelse

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning til og med 31. december 2010:
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 25. januar 2011 inden kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Klagevejledning efter 1. januar 2011:
Miljøklagenævnet fusionerer pr. 1. januar 2011 med Naturklagenævnet og bliver til Natur- og Miljøklagenævnet. Miljøministeriet, Miljøcenter Århus skifter navn til MST Århus. Klager, som indgives efter 1. januar 2011 sendes til MST Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller MST Århus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan indtil 31. december 2010 ses på www.blst.dk og herefter på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret/MST Århus.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.