Randers Affaldsterminal: Afgørelse om positivliste for nye deponeringsenheder

15-12-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har efter anmodning fra Randers Affaldsterminal, fastsat positivliste i miljøgodkendelsen for nye enheder for blandet og mineralsk affald på deponeringsanlægget ved Randers Affaldsterminal.
Klagefristen udløber: 12. januar 2011 kl. 16.00

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har efter anmodning fra Randers Affaldsterminal, fastsat positivliste i miljøgodkendelsen for nye enheder for blandet og mineralsk affald beliggende på deponeringsanlæggetved Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, Randers SØ.

Affaldsarter, der kan omfattes af betegnelsen blandet affald og som ikke vurderes at kunne genanvendes, er optaget på positivlisten for blandet affald. Håndtering og deponering af blandet affald skal overholde bestemmelser fastsat i lovbekendtgørelser.

Affaldsarter, der omfattes af betegnelsen mineralsk affald, herunder støvende asbest og andre asbestfraktioner, er optaget på positivlisten for mineralsk affald.

Miljøcenter Århus har herudover klassificeret nye deponeringsenheder, som kystnært beliggende anlæg og enheder for henholdsvis blandet og mineralsk affald.

- afgørelse om positivliste, etabpe 2
- afgørelse om klassificering i anlægsklasse for nye enheder

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Klagevejledning til og med 31. december 2010:
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 12. januar 2011 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Klagevejledning efter 1. januar 2011:
Miljøklagenævnet fusionerer pr. 1. januar 2011 med Naturklagenævnet og bliver til Natur- og Miljøklagenævnet.Miljøministeriet, Miljøcenter Århus skifter navn tilMST Århus.

Klager, som indgives efter 1. januar 2011 frem til fristen 12 , januar 2011 kl. 16.00 sendes til:
MST Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller  e-mail:
MST Århus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.