Dong Energy A/S, Horsens Kraftvarmeværk: Afgørelse om revurdering

15-12-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har revurderet miljøgodkendelserne for Horsens Kraftvarmeværk, Endelavevej 7, Horsens. Endvidere er der meddelt miljøgodkendelse til tilsatsfyring med op til 30 % biomasse.
Klagefrist: 19. januar 2011 kl. 16.00

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har revurderet miljøgodkendelserne for Horsens Kraftvarmeværk, Endelavevej 7, 8700 Horsens.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøcenteret har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

Endvidere har Miljøcenter Århus givet DONG Energy A/S, Horsens Kraftvarmeværk miljøgodkendelse til tilsatsfyring med op til 30 % biomasse.

- afgørelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail: .
Klagen skal være modtaget senest den19. januar 2011, kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 82 12
eller e-mail:

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.