Arla Foods amba HOCO: Miljøgodkendelse

08-12-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet Arla Foods amba HOCO, Bülowsvej 9, 7500 Holstebro miljøgodkendelse til etablering af 5000 l tank til opbevaring af Adblue.
Klagefristen udløber: 5. januar 2011 kl. 16.00

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet Arla Foods amba HOCO, Bülowsvej 9, 7500 Holstebro miljøgodkendelse til etablering af  5000 l tank til opbevaring af Adblue.

- miljøgodkendelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning til og med 31. december 2010:
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 5. januar 2011 inden kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Klagevejledning efter 1. januar 2011:
Miljøklagenævnet fusionerer pr. 1. januar 2011 med Naturklagenævnet og bliver til Natur- og Miljøklagenævnet.
Miljøministeriet, Miljøcenter Århus skifter navn til Miljøstyrelsen Århus.

Klager, som indgives efter 1. januar 2011 sendes til:
Miljøstyrelsen Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
MST Århus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.