DNA Technology A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

22-12-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet DNA Technology A/S, Voldbjergevej 16, Risskov miljøgodkendelse til etablering af produktionsfaciliteter til fremstilling af syntetisk DNA. Samtidig er meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt.
Klagefristen udløber: 19. januar 2011 kl. 16.00

Miljøgodkendelse:
Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har givet DNA Technology A/S, Voldbjergevej 16, st. th + 1 th, 8240 Risskov miljøgodkendelse til etablering af produktionsfaciliteter til fremstilling af syntetisk DNA (oligonucleotider).

- miljøgodkendelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning til og med 31. december 2010:
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 19. januar 2011 inden kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Klagevejledning efter 1. januar 2011:
Miljøklagenævnet fusionerer pr. 1. januar 2011 med Naturklagenævnet og bliver til Natur- og Miljøklagenævnet.Miljøministeriet, Miljøcenter Århus skifter navn tilMST Århus.

Klager, som indgives efter 1. januar 2011 sendes til:
MST Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:

MST Århus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt:
Miljøministeriet Miljøcenter Århus har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) forfremstilling af syntetisk DNA hos DNA Technology A/S, Voldbjergevej 16, st. th + 1 th, 8240 Risskov.

- afgørelse om ikke VVM-pligt
- VVM-screening

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-post til
Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 19. januar 2011.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder:
Afgørelsen kan indtil 31. december 2010 ses på www.blst.dk og herefter på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret/MST Århus.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Friste n regnes fra annonceringsdatoen.