Danish Crown, Sæby: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

08-12-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Danish Crown, Wenbovej 11, 9300 Sæby kan opstille en tank til opbevaring af mavetarmindhold, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefristen udløber: 6. januar 2011 kl. 16.00

Afgørelse om ikke godkendelsespligt:
Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Danish Crown, Wenbovej 11, 9300 Sæby kan opstille en tank til opbevaring af mavetarmindhold, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning til og med 31. december 2010:
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen om ikke-godkendelsespligt. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter  Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail: .
Klagen skal være modtaget senest den  6. januar 2011 inden kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Projekt er ikke omfattet af VVM-reglerne:
Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har afgjort, at etableringen af ovennævnte tank ikke behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Det skyldes, at ændringen ikke kan være til skade for miljøet.

- afgørelse om ikke VVM-pligt

Klagevejledning til og med 31. december 2010:
Afgørelsen om, at projektet ikke er omfattet af VVM-reglerne kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagen skal være klagenævnet i hænde senest den 6. januar 2011.

Klagen skal indtil 31. december 2010 sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-mail:

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis I får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Klagevejledning efter 1. januar 2011 for begge afgørelser :
Miljøklagenævnet fusionerer pr. 1. januar 2011 med Naturklagenævnet og bliver til Natur- og Miljøklagenævnet.
Miljøministeriet, Miljøcenter Århus skifter navn til Miljøstyrelsen Århus.

Klager, som indgives efter 1. januar 2011 sendes til:
Miljøstyrelsen Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller .
MSTÅrhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Spørgsmål om afgørelserne eller henvendelse om at få tilsendt afgørelserne besvares på:
Tlf. 72 54 82 43
eller  e-mail

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Et eventuelt søgsmål om afgørelserne skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er annonceret.